Tanıtım Videosu Talep Formu S.S.S.

GÜRSAN

İletişim Formu Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İletişim Formu Aydınlatma Metni

GÜRSAN TEKNİK HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ
İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ


GÜRSAN TEKNİK HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ (“Gürsan Teknik”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla siz değerli ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin korunması, gizliliği ve güvenliği konularına özel bir önem atfetmekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Gürsan Teknik, ziyaretçilere ait tüm kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini temin etmek için gereken tüm idari ve teknik tedbirleri almakta ve uygulamaktadır. İşbu aydınlatma metnini incelemek suretiyle Gürsan Teknik’in hangi kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle ve hangi amaçlarla topladığını, bunları hangi hukuki sebebe dayanarak yaptığını, nasıl işlediğini, kimlere aktardığını ve kişisel verilerinizle alakalı olarak hangi haklara sahip olduğunuzu öğrenebilirsiniz.

I. GÜRSAN TEKNİK HİZMETLER A.Ş.'NİN VERİ İŞLEME FAALİYETİ VE KAPSAMI

Hukuka uygunluk sebebi kapsamında internet sitemiz üzerinden iletişim kurmak isteyen ilgililerin aşağıda sayılmış olan kişisel verileri, Gürsan Teknik tarafından uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbir alınarak işlenir:

• Ad-soyad,
• E-posta,
• İrtibat numarası,
• İletişim formunda doldurulacak notta yer alması halinde ilgili kişiye ait diğer kişisel veriler.

II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Gürsan Teknik, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla işlemektedir:

• Soru ya da talebinize cevap verebilmek,
• Görüşlerinizi değerlendirmek,
• Sizinle iletişime geçebilmek,
• Resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda açıklama yapabilmek.

Gürsan Teknik, kişisel verileri işleme amaçlarında değişiklik olursa veya yeni bir amaç ortaya çıkarsa bu amaç için veri işleme faaliyetine başlamadan önce, sizleri aydınlatma yükümlülüğünü ayrıca ve ivedilikle yerine getirecektir.

III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Gürsan Teknik, ziyaretçilerine ait kişisel verileri yukarıda bahsi geçen amaçları gerçekleştirebilmek için web sitemiz üzerinden ilgili formların online olarak doldurulması yoluyla ya da farklı iletişim kanalları aracılığıyla (telefon numaramız ve e-posta adreslerimiz gibi) ya da iş ortaklarımız vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Talebinizi daha iyi anlayabilmek adına, sizinle iletişime geçebilir, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak da sizden ek bilgi de talep edebiliriz. Bu bilgiler de yalnızca yukarıda belirtilen kapsamda işlenecektir.

Gürsan Teknik, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir:

• Kanunda açıkça öngörülmesi,
• Tarafınızca verilen bir açık rızanın mevcudiyeti,
• Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Gürsan Teknik’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Gürsan Teknik’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Gürsan Teknik, kişisel verilerinizin aktarılması ile alakalı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca oluşturulan düzenlemeler ve kararlar ile diğer mevzuatta yer alan hüküm ve esaslara uygun olarak hareket edeceği hususunda siz değerli ziyaretçilerine güvence verir. Bu kapsamda, Gürsan Teknik, kişisel verilerinizi bu hususta verilmiş bir açık rızanız mevcut değil ise yurtiçinde yerleşik bulunan başka gerçek veya tüzel kişilere aktarmayacaktır. Bununla birlikte aşağıdaki istisnai durumlardan birisinin söz konusu olması halinde kişisel verileriniz açık rızanız aranmaksızın aktarılabilecektir:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Gürsan Teknik’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bu hususların yanı sıra tarafınız ile e-posta aracılığıyla iletişim kurulması veya çevrimiçi toplantı uygulamaları kullanılarak görüşme yapılması halinde, belirtilen kişisel veriler; e-posta hizmeti (Microsoft Outlook vb.) ve çevrimiçi toplantı hizmeti (Zoom, Microsoft Teams vb.) sağlayıcılarının yurt dışında yerleşik veri tabanlarında muhafaza edilir. Bunun dışında, tarafınıza ait kişisel verileri yurt dışında başka herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılmaz.

Gürsan Teknik, işbu aydınlatma metninin II. maddesinde belirtilen işlenme amaçları çerçevesiyle ve bu amaçların gerektirdiği ölçüyle sınırlı kalmak üzere kişisel verilerinizi belirtilen alıcılara aktarabilecektir: Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

V. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ

Gürsan Teknik Hizmetler A.Ş., Kişisel Verileri güncel teknolojik yöntemler kullanarak, doğru ve güncel şekilde veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreyle sınırlı olarak 5 (beş) yıl ve/veya yasal saklama sürelerine uygun şekilde saklar.

VI. VERİ SAHİBİ’NİN HAKLARI

Veri Sahibi, KVKK m. 11 kapsamında;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,
• Kişisel verileri eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK m. 7 kapsamında kişisel verilerinin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma,
• Düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle Veri Sahibi’nin aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,
• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Gürsan Teknik tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerinizle alakalı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesindeki haklarınızı, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre kullanabilirsiniz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki haklarınızı kullanmak için https://www.gursanteknik.com/ adresindeki dijital veya şirket işyerlerinde bulunan matbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca İlgili Kişi Başvurusu Formu” belgesini onaylayarak;

• Şirkete ait işyerlerinde bizzat kendiniz veya özel vekâletname sahibi vekiliniz aracılığıyla ıslak imzalı olarak teslim edebilirsiniz,
• Noter kanalıyla gönderebilirsiniz,
• Kendinize ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizden şirketimizin gursan@hs03.kep.tr adresine konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı bir e-posta olarak gönderebilirsiniz,
• Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak dijital bir formatta info@gursanteknik.com adresine konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı bir e-posta olarak gönderebilirsiniz,
• Tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden info@gursanteknik.com adresine konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı bir e-posta olarak gönderebilirsiniz.

Gürsan Teknik, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

E-BÜLTEN KAYIT
İşbu form aracılığıyla toplanacak kişisel verilerim firmaya/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve taleplerin/şikayetlerin takibi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ('KVKK')'na uygun olarak veri sorumlusu Gürsan Teknik Hizmetler Anonim Şirketi tarafından işlenecektir.